DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SČ 200

Čistička je tvorená rámom spočívajúcim na dvoch dvojnápravových podvozkoch, rovnakých ako u SČ 100. Stroj nemá vlastný pohon pojazdu a pri práci je pomocou lana priťahovaná k zabrzdenému rušňu. V prednej časti sa nachádza kapota, pod ktorou je uložený dieselelektrický agregát a ktorá tvorí nosník pre otočný dopravník. Na kapotu priamo naväzuje kabína, ktorá je prispôsobená pre prechod dlhého dopravníku ponad jej strechu. V strednej časti sa nachádza ťažiace ústrojenstvo, hydraulický agregát a manipulačný žeriav. Ťažiace ústrojenstvo je obdobné ako u SČ 100. Triedič štrku, jednokľukový vibračný s nútenou excentricitou, sa nachádza nad zadným podvozkom. Má dve nad sebou uložené sitá, ktoré sú zalomené tak, aby sa čistený materiál pri pohybe na site musel pootočiť. Sklon sít je v hornej časti 22°, v dolnej 20°, veľkosť otvorov na hornom site je 50x50 mm, dolné sito má otvory 40x40 mm v hornej a 35x35 mm v dolnej časti. Celková účinná plocha sít je 10 m2. Uloženie triediča pomocou lanovej kolísky zabraňuje prenášaniu vibrácii na rám stroja a umožňuje nakláňanie triediča v prevýšenej koľaji. Staršie prevedenie triediča malo jeden elektromotor, novšie prevedenie malo elektromotory dva. Oproti typu SČ 100 sú dopravníky odpadového materiálu usporiadané tak, že sa tento materiál dopravuje do prednej časti stroja, čo umožnilo skrátenie čističky. Pod triedičom sa nachádza stabilný dopravník, ktorý odpad prenáša na zalomený dopravník vedúci ponad kabínu. Z neho materiál prepadá na otočný dopravník, ktorý je v prepravnej polohe uložený pod vodorovnou časťou zalomeného dopravníku a ktorý sa pred čističku otáča až pred začatím práce. Materiál je možné odhadzovať do vzdialenosti 7,5 m od osy koľaje. Pohon dopravníkov zabezpečujú elektromotory. Hydraulicky sú ovládané obslužné a manipulačné zariadenia, napr. otáčanie a zdvih zadného dopravníku a pohyby žľabov. Brzdová sústava je rovnaká ako u SČ 100. Dĺžka čističky je 19,2 m v prepravnej a 22,55 m v pracovnej polohe, hmotnosť dosahuje 50,5 t. Šírka záberu je 4,2 m alebo 3,95 m a hĺbka je od 300 do 500 mm pod úložnou plochou podvalu, najviac 850 mm pod TK. Bočný posuv záberovej časti je ±200 mm. Výškový rozdiel záberovej časti pre vytvorenie sklonenej pláne je ±250 mm. Priemerný pracovný výkon je 200 m3/h, špičkový výkon dosahuje 400 m3/h. Pravdepodobne posledný zachovaný kus sa nachádza v depozite MDC Bratislava.


Fotka z publikácie: Technologie traťových prací, Doc. Ing. M. Hřebačka, CSc a kol., ALFA 1985